Sunday, 27 May 2001

Meta jinqasmu d-dufrejn

Il-Kullhadd Meta jitqacctu d-dufrejn

Il-gimgha l-ohra ktibt li l-elezzjoni ssir meta n-nazzjonalisti jitqacctulhom dufrejhom li qedin iggranfati mal-poter. Allura kelli hafna li staqsewni meta se jitqacctulhom dufrejhom.

Jien la jien profeta u lanqas imbassar il-futur.` Jien nosserva x`inhu jigri madwari u nigbed konkluzjoni objettivi, imparzjali u nispera intelligenti. U madwari qed nara hafna sintomi ta` konfuzjoni, ta` min ma jafx fejn sejjer, ta` min lest li jaqbad ma kull tibni biex jipprova jsalva waqt li jkun qed jeghreq.

Harsu lejn il-bicca ta` Evarist Bartolo rigward it-twissija li ta lil Prof Wain li meta jkun hemm gvern laburista inehhih mic-Chairman tal-Fondazzjoni ghall-edukazzjoni.` `Issa din haga mill-aktar trivjali ghax dan hu post appuntat politikament u kull gvern ghandu dritt jappunta f`dawn il-karigui nies tal-fiducja tieghu. Billi jitnehha mil-Fondazzjoni Wain xorta jibqa` lecturer u xorta jibqa jaqla hobzu.` Ara meta jien tnehhejt minn Chairman tal-Bank ma kienx hemm dmugh avolja jien ma kellix xoghol iehor ghax biex mort Chairman kont tlaqt il-prattika privata tieghi.

Tant ghandhom bzonn xi haga biex idawwru l-attenzjoni minn fuq il-konfuzjoni u l-glied li qeghdin fih li bicca innokwa bhal din xeghluha qisu xi skandlu bhal watergate jew bhat-tlett mahfriet presidenzjali ta` Zeppi l-Hafi. Editorjali, ittri, artikli, dmugh, biki sahansitra l-Prim Ministru qal li din serja daqs meta assaltawh f`daru fl-1979. Ara kif jista` jkun!

Imma x`jippretendu` Jippretendu li bhal ma gara fl-1996 jibqghu fil-gvern anke meta jkunu fl-oppozizzjoni. Issa li qed jaraw it-tmiem veru riesaq qed inewwhu, qed jibzghu.

Sahansitra Simone Zammit Endrich (Size) mhux talli tkazat b`Varistu izda tkazat wisq izjed b`Manwel Cuschieri li joqghod jistaqsi l-mistoqsijiet li qed jistaqsi kullhadd. Skond din is-Size jekk Manwel ikompli jaghmel dawn id-domandi u nsinwazzjonijiet allura l-awtoritajiet ghandhom sahansitra jghalqulna r-radju.` Isa hej kemm sirna demokratici. Humiex dawn sinjali li d-difrejn bdew jinqasmu`

Harsu ftit fil-morsa tat-tilwim industrijali li qed fiha l-gvern.` Isimghu il-Prim Ministru jnewwah biex il-Unions ikunu moderati u jaraw il-gid nazzjonali. Isimghu lil Ministru tal-Finanzi jwiddeb li biex jaghti z-zidiet ikollu jzid it-taxxi. Sewwa diskors bhal dan` Sewwa izda kieku jghidu gvern li ghandu mandat elettorali msejjes fuq programm serju ta` riforma u mhux minn gvern li kien halef` li money no problem u li mhux veru kien hemm hofra finanzjarja tant li biex tela` wieghed li jnaqqas it-taxxi u li jgib xi Lm100 miljun shan shan tafu minn fejn. Humiex dawn ukoll sinjali li d-dufrejn bdew jitqacctu` U hargu wkoll ghan-nofs` Peppi Azzopardi u siehbu.` Jiddejqu dawn min jikkritikom. Jiddejqu min jistaqsi kif il-PBS b`dawk l-ispejjez kollha biex imexxu newsroom u b`uhud mill-aqwa talenti fil-gurnalizmu jaghtu kuntratti lil Peppi u siehbu ghal programmi ta` ahbarijiet u current affairs. Ara hawnx xi stazzjon nazzjonali fid-dinja mhallas min flus il-poplu li jaghti b`kuntratt barra il-programmi ta` l-ahbarijiet.` Kif jista` TVM li ghandu l-obbligu li jkun imparzjali jonora dan l-obbligu billi jafda programmi ta` current affairs f`idejn Lou Bondi, il-bniedem li konsistentement ipprova jidemonizza lil Alfred Sant.

X`gharukuza qalilna Bondi li Evaristu taghna se jnehhih minn Chairman tal-Fondazzjoni lil Wain.` X`gharakuza li l-laburisti jekk jitilghu fil-gvern se jpoggu in-nies taghhom. Tkaza Lou Bondi` bhal ma tkaza li Alfred Sant ried investigazzjoni dwar il-praspar fis-segretarjat tal-Ministru Austin Gatt. Tkaza Lou Bondi` bhal ma tkaza li Alfred Sant irid investigazzjoni dwar kif u `l ghala inghataw tlett mahfriet lil Zeppi l-Hafi, habib persunali u antik tal-Prim Ministru li r-rekord kriminali tieghu ghal-Prim Ministru hu biss hwejjeg `anqas tajba`.

Hu Bondi` u s-Size t-tnejn tkazaw li Manwel ma jilqax it-talba ta` Peppi u ta` Bondi` biex igibhom fil-programm tieghu u jhallihom jghidu li jridu. Ara lili Bondi'`ma ghadux jghamilli sfidi biex niddibattu fil-pubbliku. Ilqajta u ghedtlu mmorru f`VIRTWALI.` Isimghu s-skiet. Ghax mhux bizzejjed hadu over in-newsroom tal-PBS, issa jridu jiehdu over dik ta` Super One.` Inkella is-Size hedditna li tghalqilna l-istazzjon. Isa ara hawnx xi hadd jithajjar.

No comments:

Post a Comment