Sunday, 17 December 2000

Lobbying tal-misthija

Il-Kullhadd Lobbying tal-Misthija

Nhar il-Hadd probabbli il-gvern Malti lahaq il-quccata tal-inkompetenza tieghu fil-mod kif qed imexxi il-progett dwar is-shubija ta` Malta fl-UE.

Il-hadd wara nofs in-nhar Franza ressqet proposta li fiha l-izghar pajjizi li jkun hemm fl-UE meta din tikber ikollhom dawn il-voti:

Latvia voti kunsill` 4` MEP`s 7` popolazzjoni 2,439,000 Slovenja 4` 7 1,978,000 Estonja 4` 6 1,446,000 Cipru` 3` 6 752,000 Lussemburgu` 3` 6 429,000` MALTA 3` 4 379,000

Kien car li Malta kienet giet diskriminata ghax kien hemm certu ftehim sieket li l-izghar tlett pajjizi li ghandhom popolazzjoni ta` anqas minn miljun ruh jinghatw trattament ugwali. Ghalhekk kien insult li Malta nghatat zewg` MEP`s (membri fil-parlament ewropew) anqas minn Cipru u l-Lussemburgu.

Jien ma nafx x`lobbying ghamlet Malta biex din il-proposta tinbidel. Izda jekk sar xi lobbying allura il-veru li kien ghal kollox inefftiv u kif inbidu l-affarijiet fil-ftehim finali flok il-bicca rrangat ruhha aktar tgharrqet. Il-proposta finali hija din:

Latvia voti kunsill` 4` MEP`s 8(+1)` popolazzjoni 2,439,000 Slovenja 4` 7 1,978,000 Estonja 4` 6 1,446,000 Cipru` 4(+1) 6 752,000 Lussemburgu` 4(+1) 6 429,000` MALTA 3` 5(+1)` 379,000

Kif wiehed jista jara fit-tieni proposta minkejja li zdid membri tal-parlament ewropew ghal Malta xorta bqajna anqas mil-Lussemburgu u Cipru. Izda fil-Kunsill fejn konna daqs Cipru u L-Lussemburgu bil-proposta finali Malta giet anqas minn dawn iz-zewg pajjizi u tpoggiet fi klassi ghaliha fil-qiegh net.

B`liema stupitagini johrog il-gvern Malti jiftahar li din il-proposta hija aktar vantagguza ghal Malta u dan gara wara lobbying mil-gvern Malti hija indikrevibbli. Il-kunsill huwa l-post fejn isiru d-decizjonijiet veru dwar l-UE. Vot fil-Kunsill ghandu hafna qawwa` aktar minn vot fil-parlament. Biss biss fil-parlament hemm 738 vot u fil-kunsill hemm 342 vot.

X`akkwist hu dan li fil-konfront tal-Lussemburgu u Cipru naqqasna d-differenza fil-parlament minn tnejn ghal wiehed izda tilifna l-parita` fil-kunsill` Min ferah b`dan l-akkwist veru kaz ferhan ghax cuc u m`ghandux rispett lejn il-poplu Malti. B`liema ragunar xi hadd jista` jkun kuntent li bl-istess popolazzjoni bhal Lussemburgu Malta ghandha vot anqas fil-kunsill u vot anqas fil-parlament ewropew.` Jew kull ma jimporta huwa li jkollna minn jippoza izjed u jgawdi izjed mil-vantaggi tal-membri tal-parlament ewropew`

Jekk xi hadd jargumenta li dan gustifikat ghax Lussemburgu huwa membru antik u Malta se tkun membru gdid nghidlu lidan m`ghandu x`jaqsam xejn.` L-Ungerija wkoll membru gdid li ghandu l-istess popolazzjoni bhal Belgium, membru minn tal-bidu. It-tnejn hadu tnax il-vot fil-kunsill u d`differenza minima favur il-Belgju zammewha biss fil-parlament.` L-istess ragunar japplika bejn il-Polonja u Spanja.

U Malta kienet indaqs ma Cipru u l-Lussemburgu bil-voti fil-kunsill u bil-lobbying li suppost ghamilna u li ferhanin bih waqajna taht fil-qiegh net fi klassi ghalina. Qisu meta konna niehdu sehem fil-Eurovision fis-snin sittin/sebghin.

Issa dan mhux ghax jaghmel wisq differenza ghax xorta bla vuci se nkunu. Izda ghall-unur ta` pajjizna disfatti bhal dawn ihammrulna wiccna.` Izda l-gvern Malti flok jisthi jiftahar bil-lobbying. Anke Ministru Germaniz li gie jzurna din il-gimgha kwazi ghamel apologija talli ma gejniex stmati daqs il-Lussemburgu.

Dan juri kemm Malta qed tinnegozja hazin ma l-UE. Jitrattawna ta` servi u nghidulhom grazzi. Hbieb u sponsorships ta xejn. Weghdi kemm trid u fatti xejn. Immaginaw kemm ser ninnegozjaw kundizzjonijiet xierqa!

Ir-rizultat ta` Nizza jekk xejn kattar il-validita` tal-vizjoni Laburista ghal relazzjoni kuntrattwali mal-UE fuq l-istess bazi ta` dik li ghandhom l-Isvizzeri. Wara Nizza L-Isvizzeri, n-Norvegizi l-Islandizi u nies li jghixu fir-repubbliki zghar ta` Lichtenstein, Andorra, San Marino u Monaco xejn ma biddlu fehmithom li f`Ewropa li kull ma jmur hija dominata minn 3` jew 4 pajjizi kbar, ikun ajhar ghal pajjizi zghar li m`ghandhomx tradizzjoni komunista li jibqghu barra. Izommu kuntatti mil-qrib ma l-UE izda mhux membri bla ebda influwenza fuq dak li jigi deciz ghalihom.

Alfred Mifsud

No comments:

Post a Comment